Monday, 10 October 2011

Kitab Fathul Bari - 8 JilidKeterangan Produk:Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari adalah karya Al-Imam Al-Hafidz Abi Fal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalaani Al Misri -rahimahullah- atau lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalaani -rahimahullah- (w 852 H).

Kitab Fahul Bari ini adalah kitab Syarah/penjelas Shahih Bukhari yang paling baik dan lengkap. Di dalam kitab ini, Ibnu Hajar -rahimahullah- menjelaskan masalah lughah/bahasa dan I’rab, dan menghuraikan masalah-masalah peting yang tidak ditemukan dalam kitab lainnya, juga menjelaskan dari sisi balaghah dan sasteranya, mengambil hukum, serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fiqh mahupun Ushul Fiqh secara terperinci tidak memihak. Disamping itu, beliau -rahimahullah- juga mengumpulkan seluruh sanad hadits dan menelitinya.

Fathul Bari memiliki muqadimah yang berjudul Haydus Saari. Muqadimah ini sangat tinggi nilainya, kerana ia merupakan kunci untuk memahami Shahih Al Bukhari. Kitab ini selesai ditulis mulai 817 -842 H, hampir selama dua puluh lima tahun.

Al-Imam Muhammad bin Ali As Sanani Asy-Syaukani -rahimahullah- (w 1255 H) penulis Kitab Nailul Authar ,pernah menulis kitab untuk mensyarah Shahih Bukhari, dan beliau sangat mengagumi Imam Ibnu Hajar, kemudian beliau pun mengutip sebuah hadits: La Hijrah ba dal fathi (Tidak ada Hijrah setelah penaklukan Makkah), beliau menggunakan hadits ini sebagai ungkapan bahwa tidak ada kitab Syarah Shahih Bukhari yang melebihi Fathul Bari ini.


Harga: 800.00
Harga promosi: RM520.00

Ringkasan Shahih Muslim - 2 JilidKeterangan Produk:A. Pendahuluan

Kitab Shahih Muslim dipahami oleh umumnya ulama sebagai kitab sumber hadis sahih. Bersama kitab Shahih al-Bukhari, kitab ini menjadi khazanah yang tak ternilai bagi para ulama dalam memahami agama. Bahkan beberapa kelompok ulama seperti ulama Khurasan dan Maghribi meyakini bahwa kedudukan Kitab Shahih Muslim lebih tinggi dari Shahih al-Bukhari. Pernyataan dapat dipahami karena kitab ini memiliki plus tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab Shahih al-Bukhari.

B. Penulis Kitab Shahih

Penulis kitab Shahih Muslim adalah Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi, sebuah daerah di Usbekistan, Asia Tengah, pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Ia belajar agama sejak kecil dan terkenal dengan sifat tawadhu dan wara.

Guru-gurunya pada umumnya sama dengan guru Imam Bukhari. Pada awal sekali ia belajar kepada Imam al-Dakhili, kemudian Yahya ibn Yahya, Ishaq ibn Rawaih, Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Maslamah, Imam al-Dzihli dan Imam Bukhari. Tetapi, dari kedua gurunya yang disebutkan terakhir, al-Dzihli dan al-Bukhari, ia tidak meriwayatkan satu hadis pun. Hal ini ditanggapi secara beragam oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ia menghindari konflik antara al-Dzihli dan al-Bukhari, sehingga ia menjaga perasaan kedua gurunya dengan tidak meriwayatkan hadis dari mereka berdua. Sebagian lagi mengatakan bahwa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, karena ia berusaha mencari jalur sanad yang lain.

Dalam mencari dan mendapatkan hadis-hadis Nabi yang sudah tersebar, ia berkelana selama 15 tahun dan mendapatkan sebanyak 500.000 buah hadis. Ia bolak-balik dari satu negara ke negara lain, Hijaz, Syam, Irak dan Mesir. Dari safarinya mencari hadis-hadis Nabi ia menghasilkan beberapa karya, antara lain : al-Musnad al-Kabir, Kitab al-Mukhadhramin, Kitab Aulad al-Shahabah dan lain-lain.

C. Nama Kitab dan Kandungan Hadis

Kitab Shahih Muslim diberi nama oleh penulisnya dengan Al-Musnad al-Shahih. Kitab ini berisi 4.000 buah hadis. Tetapi jika dihitung secara keseluruhan termasuk hadis-hadis yang diulang penulisannya, maka sebagian ulama menyatakan seluruhnya berjumlah sebanyak 12.000 buah hadis. Dari 4000 buah hadis telah mencakup hadis-hadis dalam berbagai bidang keagamaan seperti : keimanan, hukum, akhlak, tafsir, sirah, dan lain-lain. Oleh karena itu, para ulama menyebut kitab Muslim ini dengan kitab al-Jami’.

Berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim membuat sebuah tulisan pendahuluan untuk kitabnya ini. Dari sinilah para ulama menemukan kriteria dan pandangan imam Muslim berkenaan dengan hadis-hadis Nabi. Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa catatan pendahuluannya berisi penjelasan tentang pembagian dan macam-macam hadis, hadis-hadis yang dicantumkan dalam shahihnya, keadaan para perawi dan mengungkapkan cela-celanya, menerangkan pentingnya isnad, dan berdalil dengan hadis shahih

D. Kriteria dan Sistematika Kitab Shahih

Dari penejelasan ini terlihat bahwa hadis-hadis yang dimasukan ke dalam kitab Shahih-nya, adalah hadis-hadis yang memiliki alasan kesahihan yang kuat. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa hadis-hadisnya sebagiannya disepakati oleh para ulama.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap hadis-hadisnya, imam muslim menggunakan kriteria yang dipakai dalam dalam menentukan kesahihan, yaitu: sanad bersambung, perawi yang adil, dhabit serta tidak memiliki syadz dan illat. Tetapi dalam menentukan kebersambungan sanad, Imam Muslim tidak seketat Imam Bukhari, di mana bila perawinya tsiqah, ia cukup mengasumsikan sanad bersambung dengan terjadinya muasharah (kesezamanan) antara para perawi dan kemungkinan liqa (terjadi pertemuan dalam kapasitas guru dan murid), yakni bila daerah tempat tinggal mereka tidak berjauhan. Di samping itu, rawi-rawi yang digunakan oleh Imam Muslim termasuk juga rawi-rawi dari murid-murid Imam al-Zhuhri yang adil dan dhabit, tetapi tidak lama menyertai Imam al-Zhuhri. Sementara Imam al-Bukhari lebih banyak menggunakan rawi-rawi dari kalangan murid Imam al-Zhuhri yang lama menyertai al-Zhuhri.

Sistematika penulisan kitab Shahih Muslim diakui oleh banyak ulama sebagai sistematika yang lebih baik. Pertama, ia menyebut menempatkan hadis-hadis yang semakna beserta sanadnya dalam satu kelompok tertentu. Kedua, ia menghimpun sanad yang muttafaqun alaihi

Harga: 250.00
Harga promosi: RM150.00

Ringkasan Shahih Bukhori- 5 JilidKeterangan Produk:‘Allamah Ibnu al-Solah dalam kitabnya Muqaddimah ada menyebutkan, bahawa jumlah hadis Sahih Bukhari sebanyak 7275 buah hadis, termasuk hadis-hadis yang disebutnya berulang kali atau dihitung sebanyak 4000 buah hadis tanpa pengulangan. Perhitungan ini diikuti oleh Syeikh Muhyiddin al-Nawawi dalam kitabnya, al-Taqrib.

Selain pendapat tersebut di atas, Ibn Hajar di dalam mukadimah kitabnya yang terunggul iaitu kitab Fath al-Bari merupakan kitab syarah Sahih Bukhari, ada menyebutkan bahawa semua hadis sahih yang terkandung di dalam Sahih Bukhari tanpa hadis yang disebut berulang sebanyak 2602 buah hadis.

Sedangkan matan hadis yang mu’allaq namun marfu’, iaitu hadis sahih namun tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambung menyambung) pada tempat yang lain sebanyak 159 hadis. Semua hadis Sahih Bukhari termasuk hadis yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7397 buah. Hadis yang mu’allaq berjumlah 1341 buah, hadis yang muttabi’ sebanyak 344 buah hadis.

Jadi, berdasarkan perhitungan ini dan termasuk yang berulang-ulang, jumlah keseluruhannya sebanyak 9082 buah hadis. Jumlah ini di luar lingkungan hadis mauquf yang terkait dengan sahabat dan (perkataan) yang diriwayatkan dari para tabiin serta ulama sesudah mereka.

Maka Syeikh Nashiruddin Al-Bani menghasilkan sebuah ringkasan Shahih Bukhari ini dengan mengasingkan hadits-hadits yang berulang bagi mengelakkan para pembaca terutama dari kalangan orang awam merasa bosan untuk mengkaji hadits. Justeru terhasillah kitab ini untuk memudahkan para pembaca.

Harga: 350.00
Harga promosi: RM300.00

Syarah Riyadhus Salihin- 5 jilidKeterangan Produk:Buku Syarah Riyadhus Shalihin ini merupakan terjemahan dari kitab aslinya berjudul Bahjatun Nazdziriin syarhi Riyadadhis Shaalihin yang ditulis oleh Syaikh Salim bin Ied Al Hilali, yang merupakan penjelasan daripada hadits-hadits yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi -rahimahullah-. Buku Riyashus Shalihin ini adalah sebuah kitab yang memuatkan berbagai masalah penting agama Islam baik aqidah, manhaj, tauhid, Ibadah mahupun akhlaq, yang kemudian disyarah/diperjelas agar mudah difahami dan diamalkan kandungan-kandungan ilmu yang tercakup didalamnya setelah dipisahkan hadist yang shahih dan dhaif.

Harga: 500.00
Harga promosi: RM325.00

Baby Khalifah Learning Series


Baby Khalifah Learning Series for 1-4 yrs old.

Consisting of 6 series of CDs on 

1. My First Solat, 
2. My First Kalimah, 
3. My First IQRA,
4. My First Arabic, 
5. My First Adab & 
6. MyFamily,

Each one with a colourful workbook to enhance learning.

Cute, interactive characters makes learning about Islam and FUN adventure for the Baby Khalifah!


Harga RM100 termasuk penghantaran.